You're visitor number
 
Online จำนวน : คน
- ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการประกันคุณภาพ
   การศึกษา ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
   วันที่ 30 มิถุนายน 2557
- ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
รับการประเมินคุณภาพภายในภาควิชาพยาบาลศาสตร
์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 30 มิถุนายน 2557
- โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  สาขาพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย วันที่ 13-16 พ.ค. 2557
- ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ
  "การพัฒนา สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา" เพื่อพัฒนา
  ศักยภาพอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 จัดโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมพัฒนาการเด็กไทย
- คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการสัมมนานิสิตพยาบาลเพื่อ
  การเตรียมความพร้อมในการ เรียนรายวิชาการพยาบาล
  ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา)
  ในวันที่ 24-26 ม.ค. 57
- โครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตพยาบาล
- นิสิตจาก Thai Nguyen University ประเทศเวียดนาม
  เข้ารับการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาพยาบาลศาสตร์
  วันที่ 14 พ.ค. 2556
- โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  ในวันที่ 26 เม.ย. 2556
- ประชุมวิชาการเรื่อง "บูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม
   และการจัดการเรียนการสอน "
   วันที่ 18 มกราคม 2556