You're visitor number
 
Online จำนวน : คน
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาพยาบาลศาสตร์
  วันที่ 14 พ.ค. 2556
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาพยาบาลศาสตร์
  วันที่ 14 พ.ค. 2556
- โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  ในวันที่ 26 เม.ย. 2556
- ประชุมวิชาการเรื่อง "บูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม
   และการจัดการเรียนการสอน "
   วันที่ 18 มกราคม 2556
- โครงการสัมนานิสิตพยาบาลเพื่อการเตรียมความพร้อม
   ในการเรียนรายวิชาการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
   (ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา )
    วันที่ 25-27 ตุลาคม 2555
- โครงการตลาดนัดสุขภาพ วันที่ 18 กันยายน 2555
- โครงการสัมมนา "เรื่อง Nursing Get Ready
   to be Asian" วันที่ 24 กรกฎาคม 2555