หน้าแรก | การปฐมพยาบาล | ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ | เกี่ยวกับ    
++Menu++
  >> บทนำสู่การปฐมพยาบาล
> ความหมายของการปฐมพยาบาล
> วัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล
> ขอบเขตและหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาล
> หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล
> การเรียงลำดับความสำคัญเพื่อให้การปฐมพยาบาล
> แบบทดสอบท้ายบท
  >> การปฐมพยาบาลในกรณีต่างๆ
  >> บรรณานุกรม
  >> รวมแบบทดสอบและแบบฝึกหัด

 
> ความหมายของการปฐมพยาบาล
 
 
     การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาล