บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง หน้าแรกคณะพยาบาลศาสตร์   |   มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

คุณอยู่ที่ไหน

  หน้าลงทะเบียน
หัวข้อที่ 1
หัวข้อที่ 2
แบบฝึกหัดชุดที่ 1
แบบฝึกหัดชุดที่ 2
แบบฝึกหัดชุดที่ 3
หัวข้อที่ 3
แบบฝึกหัดชุดที่ 4
แบบฝึกหัดชุดที่ 5
แบบฝึกหัดชุดที่ 6
แบบฝึกหัดชุดที่ 7
หัวข้อที่ 4
แบบฝึกหัดชุดที่ 8
แบบฝึกหัดชุดที่ 9
แบบฝึกหัดชุดที่ 10
แบบฝึกหัดชุดที่ 11
แบบฝึกหัดชุดที่ 12
แบบฝึกหัดชุดที่ 13
แบบฝึกหัดชุดที่ 14
หัวข้อที่ 5
บรรณานุกรม
สรุปคะแนน
   
หัวข้อที่ 2 ความหมาย ข้อบ่งชี้และชนิดของการผ่าตัดทำทวารเทียม
 
ชนิดของทวารเทียม

        สามารถแบ่งออกได้หลายชนิดตามลักษณะต่างๆ ดังนี้
        1. แบ่งตามชนิดของการผ่าตัดทำทวารเทียม
                การผ่าตัดทำทวารเทียมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ (Phipps, Cassmeyer & Lehman,1995) ทวารเทียมชนิดถาวร และ ทวารเทียมชนิดชั่วคราว
                1.1. ทวารเทียมชนิดถาวร (permanent colostomy) หมายถึง การทำ colostomy ที่ไม่มีโอกาสจะต่อลำไส้หรือแก้ไขให้กลับมีการขับถ่ายให้เหมือนเดิมได้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีทวารเทียมนี้ติดตัวไปตลอดชีวิต เช่น ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์และส่วนเรกตัม (colorectal cancer) โดยตัดลำไส้ส่วนที่มีก้อนมะเร็งออกหมด ไม่มีส่วนของทวารหนักเหลืออยู่เลย แล้วนำส่วนปลายของลำไส้ส่วนที่เหลือมาเปิดบริเวณหน้าท้อง โดยตำแหน่งของช่องเปิดลำไส้จะอยู่บริเวณด้านซ้ายของหน้าท้องส่วนล่าง อุจจาระที่ออกมาจะมีลักษณะเหมือนกับอุจจาระที่ออกมาทางทวารหนัก คือ เป็นเนื้อมากกว่าน้ำ และไม่มีน้ำย่อย ปะปนออกมากับอุจจาระ ผู้ป่วยจึงไม่ค่อยพบกับปัญหาการอักเสบของผิวหนังรอบๆ ทวารเทียม จากการระคายเคืองของน้ำย่อย
                1.2. ทวารเทียมชนิดชั่วคราว (temporary colostomy) หมายถึง การทำทางเปิดหรือทางเบี่ยงชั่วคราว (รูปที่ 2-6) เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในผู้ป่วยที่จำเป็น การให้การรักษาผ่าตัดเต็มรูปแบบยังไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยในขณะนั้นจะด้วยสภาพร่างกายหรือโรคก็ตาม เมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้น จึงปิดทวารเทียมภายหลังประมาณ 2 เดือนหลังผ่าตัด เช่น ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของลำไส้ใหญ่ เป็นต้น เป็นการผ่าตัดที่ลำไส้ใหญ่ส่วนต้น เช่น ลำไส้ส่วนตรงด้านขวา (ascending colostomy) หรือ ลำไส้ใหญ่ส่วนขวาง (transverse colostomy) อุจจาระมีลักษณะค่อนข้างเหลว และมีน้ำย่อยจากลำไส้ปนออกมาด้วย จึงมีภาวะกรดทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังรอบทวารเทียม เกิดการแตกทำลายของผิวหนัง มีการอักเสบของผิวหนังได้ง่าย

         

2. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการผ่าตัดทำทวารเทียม
         แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ decompressing colostomy และ diverting colostomy
                 2.1 decompressing colostomy เป็นการผ่าตัดเพื่อบรรเทาอาการอุดตันที่เกิดจากโรคต่าง ๆ ของลำไส้ใหญ่ชั่วคราว เช่น ในรายที่มี colon obstruction ที่มีการโป่งพองของลำไส้ใหญ่มากๆ หรือในผู้ป่วยที่เป็น toxic megacolon นอกจากนี้ยังมี loop colostomy ที่สามารถใช้บรรเทาการอุดตันชั่วคราว
                 2.2 diverting colostomy เป็นการผ่าตัดเพื่อเบี่ยงเบนทางเดินอุจจาระไม่ให้ผ่านบริเวณที่มีการอุดตันหรือบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ (รูปที่ 2-6) หรือมีปัญหาการทำเบี่ยงเบนอุจจาระให้สมบูรณ์ อาจจะทำ end colostomy, loop colostomy หรือ double-barrel colostomy
รูปที่ 2-6
การผ่าตัดเพื่อเบี่ยงเบนทิศทาง ของทางเดินอุจจาระ ไม่ให้ผ่านบริเวณที่มีพยาธิสภาพ
(adam.com, 2006)

(คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)
Copyright 2005 (c) by Sanglar Pol-Nok all rights reserved.