แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง


แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
   


แบบฟอร์มการเงิน


ขั้นตอนการยืมเงินทดลองจ่าย


แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน


แบบสรุปโครงการ
แบบฟอร์มเสนอโครงการปี งปม. 2555 (โครงการเดียว)
แบบฟอร์มเสนอโครงการปี งปม. 2555 (โครงการชุด)
หลักการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มเสนอโครงการ
แบบสรุปงบประมาณโครงการ
แบบฟอร์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
แบบฟอร์มขออนุมัติยกเลิกโครงการ
แบบสรุปการประเมินโครงการ
   


แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ


Portfolio
รายชื่อนิสิตสำหรับตัดเกรด ป.ตรี
แบบสรุปยื่นสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องนิสิต
แบบประเมินความคิดเห็นต่อระบบการวัดและประเมินผล (โดยอาจารย์)
การประเมินผล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
แบบฟอร์มสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
รายงานนิสิตที่มีปัญหา
ภาระงานสอน
FTES ปีการศึกษา 2549
FTES ปีงบประมาณ 2549
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
แบบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
แบบผังแบบสอบ (Test blue print)
แบบบันทึกข้อมูลการวิพากษ์ข้อสอบ
   

แบบฟอร์มงานธุรการ


แบบฟอร์มงานบริการการศึกษา

แบบฟอร์มประเมินจรรยาบรรณโดยเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มงานพัสดุ

 

แบบฟอร์มเงินแผ่นดิน
 
 
แบบฟอร์มเงินรายได้
ขออนุมัติเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์
ขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์
แบบฟอร์มการขออนุมัติถ่ายเอกสาร
แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ
ใบเบิกพัสดุทุกชนิด
ใบเบิกวัสดุ
ใบส่งคืนพัสดุ