แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง


+
แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
+
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
+
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
   


แบบฟอร์มการเงิน


+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 


แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน


+ แบบสรุปโครงการ
+ แบบฟอร์มเสนอโครงการปี งปม. 2555 (โครงการเดียว)
+ แบบฟอร์มเสนอโครงการปี งปม. 2555 (โครงการชุด)
+ หลักการเขียนโครงการ
+
แบบฟอร์มเสนอโครงการ
+
+
+
+
แบบสรุปงบประมาณโครงการ
+
แบบฟอร์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ
+
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
+
แบบฟอร์มขออนุมัติยกเลิกโครงการ
+
แบบสรุปการประเมินโครงการ
   


แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ


  +
Portfolio
+
รายชื่อนิสิตสำหรับตัดเกรด ป.ตรี
+
แบบสรุปยื่นสำเร็จการศึกษา
+
แบบฟอร์มคำร้องนิสิต
+
แบบประเมินความคิดเห็นต่อระบบการวัดและประเมินผล (โดยอาจารย์)
+
การประเมินผล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
+
แบบฟอร์มสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
+
รายงานนิสิตที่มีปัญหา
+
ภาระงานสอน
+
FTES ปีการศึกษา 2549
+
FTES ปีงบประมาณ 2549
+ แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
+
แบบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
+
แบบผังแบบสอบ (Test blue print)
+
แบบบันทึกข้อมูลการวิพากษ์ข้อสอบ
   

แบบฟอร์มงานธุรการ

  +
+
+
+
+
+
+
+
+

แบบฟอร์มงานบริการการศึกษา

  +
+
+
แบบฟอร์มประเมินจรรยาบรรณโดยเจ้าหน้าที่
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

แบบฟอร์มงานพัสดุ

 

  +
แบบฟอร์มเงินรายได้
+
แบบฟอร์มการขออนุมัติถ่ายเอกสาร
+
+
+
+
+
+
+
ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
+
ใบสั่งซื้อ
+
แบบขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์
+
แบบขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์
+
บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
+
รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 2551
+
หนังสือขออนุญาตจ้างซ่อมครุภัณฑ์51
+
หนังสือขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
   

 

แบบฟอร์มงานวิจัย

 

  +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 

แบบฟอร์มงานปัจจัยเอื้อ

 

  +
แบบฟอร์มห้องปฏิบัติงานห้องคอมพิวเตอร์
  -  แบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์
  -  ใบเปลี่ยนเวร
   
+
แบบฟอร์มห้องปฏิบัติงานห้อง LRC
  -  แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล(LRC)
  -  แบบฟอร์มการยืม-คืน อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล(LRC2)
  -  ใบรายงานอุปกรณ์ชำรุด เสียหาย สูญเสีย(LRC3)
  -  แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
+
แบบฟอร์มห้องโสตทัศนูปกรณ์
  -  แบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องโสตทัศนูปกรณ์
+
แบบฟอร์มห้องอ่านหนังสือ
  -  แบบคำขอทำบัตรสมาชิกห้องอ่านหนังสือ
  -  แบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือ

 

แบบฟอร์มภาควิชาพยาบาลศาสตร์

 

  +
ปริญญาตรี
  -  แบบประเมินแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
  -  แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต แบบบรรยาย
  -  แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต การปฏิบัติ
  -  แบบประเมินการสอนอาจารย์ภาคปฏิบัติ โดยผู้ร่วมงาน
  -  แบบประเมินรายวิชา (การปฏิบัติ)
 
 
+
ปริญญาโท
+ แบบฟอร์มเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
     - บว.11- แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     - บว.11(1-1) คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญโท
     - บว.11(1-2) คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญเอก
     - บว.11(1)- แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     - บว.11(3) แบบอนุมัติจัดทำประกาศโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อดำเนินการทำวิจัย
     - บว.11(4)- แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
     - บว.12- แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
     - บว.13- แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
     - บว.20- แบบขออนุมัติผลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
     - บว.21- แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
     - บว.21(1)- แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบวิทยานิพนธ์
     - บว.22 แบบรายงานผลการเรียน
     - บว.24-1 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา(ป.โท)
     - บว.24- แบบนำส่ง-รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
     - บว.27- แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ป.เอก)
     - บว.28-1 แบบรับรองการตีพิมพ์กรณีชื่อไม่ตรงกับวิทยานิพนธ์
     - บว.28- แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา (ป.เอก)
   
  + แบบ ฟอร์มงานวิจัยในมนุษย์
       - จธม_01_1
       - จธม_02
       - จธม_03_1
       - จธม_04_1
       - จธม_04_2
       - จธม_05
       - จธม_06
       - จธม_07
   +  แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
       - พย.ม.1
       - พย.ม.2
       - พย.ม.3
   
+
+
+
+

 

 
กลับหน้าแรก