บทคัดย่อ : ปี2545
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อสร้างความสามารถในการดูแลตนเองและความสุกในชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทําทวารเทียม(ไทย)
  การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อสร้างความสามารถในการดูแลตนเองและความสุกในชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทําทวารเทียม(Eng)
  การพัฒนารูปแบบบริหารการพยาบาลด่านหน้ากรณีศึกษาในโรงพยาบาลกงไกรลาศ
  การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามการประเมิน
  ความเชื่อด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในวัยรุ่น จังหวัดพิษณุโลก
  ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2545(ไทย)
  ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2545(Eng)
  ผลการใช้โปรแกรมการสอนที่ประยุกต์ทฤษฎีของโอเร็มต่อความรู้และทักษะการดูแลตนเองของหญิงหลังคลอดครรภ์แรก
  ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก
บทคัดย่อ : ปี2546
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพิษณุโลก(Eng)
  การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพิษณุโลก(ไทย)
  การศึกษาติดตามความยั่งยืนของรูปแบบชมรมผู้สูงอายุพลูตาหลวง(ไทย)
  การศึกษาติดตามความยั่งยืนของรูปแบบชมรมผู้สูงอายุพลูตาหลวง(Eng)
  การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามการประเมินของตนเอง และผู้บังคับบัญชา
  การศึกษาผลการดำเนินงานทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2546-2548 2550(ไทย)
  การศึกษาผลการดำเนินงานทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2546-2548 2550(Eng)
  ประสบการณ์ภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
  ผลการใช้ลูกประคบและการบริหารเข่าเพื่อลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ
  สมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์โครงการร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกระทรวงสาธารณสุข
บทคัดย่อ : ปี2547
การจัดการความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขต2 กระทรวงสาธารณสุข(Eng)
  การจัดการความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขต2 กระทรวงสาธารณสุข(ไทย)
  การจัดการความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพชุมชน เขต 2 กระทรวงสาธารณสุข
  การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ร่วมกับครอบครัว
  ประสบการณ์ภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
  ผลการใช้โปรแกรมการสอนที่ประยุกต์ทฤษฎีของโอเร็มต่อความรู้และทักษะการดูแลตนเองของหญิงหลังคลอดครรภ์แรก
  ผลการใช้ลูกประคบและการบริหารเข่าเพื่อลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของนิสิตโครงการร่วมผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของนิสิตโครงการร่วมผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
  วิเคราะห์ระบบบริการพยาบาลในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
  สมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์โครงการร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกระทรวงสาธารณสุข
บทคัดย่อ : ปี2548
การพัฒนาคู่มือประชาชนในการป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง(ไทย)
  การพัฒนาคู่มือประชาชนในการป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง(Eng)
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพศศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(ไทย)
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพศศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(Eng)
  การศึกษาความรู้จิตสำนึกและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์เครือเทางาม
  ความฉลาดทางอารมณ์ และความสำเร็จด้านการเรียนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ : ปี2549
การจัดการความรู้ของพยาบาลวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชน เขต 2 กระทรวงสาธารณสุข
  การนำเสนอรูปแบบการควบคุมภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
  การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชน
  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมดูแลตนเอง(ไทย)
  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมดูแลตนเอง(Eng)
  การศึกษาความรู้จิตสำนึกและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์เครือเทางาม
  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การคิดเชิงบวก การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเม็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด(Eng)
  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การคิดเชิงบวก การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเม็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด(ไทย)
  ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
  ประสบการณ์การปรับตัวต่อการเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อาศัยในตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
  ผลของโปรแกรมการบำบัดทางการพยาบาลต่อสมรรถนะทางกายและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานวัยผู้ใหญ่
  ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความสามารถของตนต่อการรับรู้การปฏิบัติตนและนำหนักตัวของนักเรียนวัยรุ่นหญิง
  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก(Eng)
  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก(ไทย)
  วิเคราะห์ระบบบริการพยาบาลในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
บทคัดย่อ : ปี2550
การนำเสนอรูปแบบการควบคุมภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
  การพัฒนาศักยภาพการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์(ไทย)
  การพัฒนาศักยภาพการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่มจังหวัดอุตรดิตถ์(Eng)
  การศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ
  ความคิดเห็นของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการปัจจัยเอื้อด้านการเรียนการสอน
  ความต้องการ และการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการผ่าตัดซ้ำ(Eng)
  ความต้องการ และการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการผ่าตัดซ้ำ(ไทย)
  ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อสมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกระทรวงสาธารณสุข
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานธุรการของบุคลากร สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกลุ่มอ้างอิงต่อวิชาชีพพยาบาลกับการเลือกเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง
  ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกลุ่มอ้างอิงต่อวิชาชีพพยาบาลกับการเลือกเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ของนักเรียน
  ความหมายความตายและการเตรียมตัวตายในผู้สูงอายุ(ไทย)
  ความหมายความตายและการเตรียมตัวตายในผู้สูงอายุไทย(Eng)
  ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
  ประสบการณ์การปรับตัวต่อการเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อาศัยในตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
  ผลของการใช้โปรแกรมพฤติกรรมทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
  ผลของโปรแกรมการบำบัดทางการพยาบาลต่อสมรรถนะทางกายและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานวัยผู้ใหญ่
  ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความสามารถของตนต่อการรับรู้การปฏิบัติตนและนำหยฃนักตัวของนักเรียนวัยรุ่นหญิง
บทคัดย่อ : ปี2551
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพ สำหรับนิสิตหลักสูตรพยบาลศาสตร์บัณฑิต(Eng)
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพ สำหรับนิสิตหลักสูตรพยบาลศาสตร์บัณฑิต(ไทย)
  การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ ในจังหวัดพิจิตร(Eng)
  การพัฒนารูปแบบการดูและสุขภาพหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ ในจังหวัดพิจิตร(ไทย)
  การศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ
  ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อสมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข
  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ กลุ่มอ้างอิงต่อวิชาชีพพยาบาลกับแนวโน้มการเลือกเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง(Eng)
  ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ กลุ่มอ้างอิงต่อวิชาชีพพยาบาลกับแนวโน้มการเลือกเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง(ไทย)
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2
  พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน(ไทย)
  พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน(Eng)
บทคัดย่อ : ปี2552
พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน(ไทย)
  พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน(Eng)