ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช โอบะ ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลต้นแบบ ประจำปี 2558
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช โอบะได้รับรางวัลอาจารย์พยาบ...
Dean, School of Health Sciences, St. Paul University Tuguerarao, ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Dean, School of Health Sciences, St. Paul University Tuguerarao, ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยนิสิตระดับปริญญาเอก จ...
Disciplines of Nursing and Midwifery, Faculty of Health University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษางาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Disciplines of Nursing and Midwifery, Faculty of Health University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย โดยมีอาจารย์ จำนวน 1 คน และ...
คณะพยาบาลสาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4
คณะพยาบาลสาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/สอบซ่อมครั้งที่ 1
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลปีการศึกษา 2557 ครั้งท...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา