ข่าวกิจกรรม

คณะพยาบาลสาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4
คณะพยาบาลสาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่...
“สัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน”
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “สัมมนาการปรับปรุงห...
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลั...
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมพิธีรับมอบแถบหมวกพยาบาล
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมพิธีรับมอบแถบหมวกพยา...
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและจัดบูธ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/สอบซ่อมครั้งที่ 1
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลปีการศึกษา 2557 ครั้งท...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา