• 2018082201

 • รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 10 ...

  29/1/2019 9:23

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ...

  24/1/2019 15:06

  วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่และงานวันเด็ก 2562...

  20/1/2019 13:22

  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562...

  27/12/2018 16:00

  โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ในหัวข้อ "A STRUCTURAL EQUATION MODELING OF SPIRITUAL WELL-BEING, DEPRESSION, AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AMONG THAI ADOLESCENTS WITH CANCER"...

  11/12/2018 11:00

  • ภารกิจคณบดี

   รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

   มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • สายตรงคณบดี

   รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ

   ขอคำปรึกษา รายงาน

   ชี้แจ้งเสนอแนะ

   ขอคำแนะนำ

  • กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์

   งานกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

   งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

   ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

   บริการวิชาการ

  • ผลิตบัณฑิต

   คณะพยาบาลศาสตร์ มีภารกิจหลักคือ

   มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ

   มีคุณธรรม และจริยธรรมตอบสนองต่อสังคม

  • วิจัย

   คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งสู่การเป็นคณะแห่ง

   การวิจัยส่งเสริมบุคลากรในการทำวิจัยและ

   การสร้างองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาทางการพยาบาล

  • บริการวิชาการ

   คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งเน้น

   การบริการวิชาการแก่สังคมและ

   สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

   เพื่อสร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งให้แก่สังคม

  • ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

   คณะพยาบาลศาสตร์

   มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม

   โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนและ

   มีการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

  • งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

   นโยบาย คณะกรรมการ โครงสร้าง

   ทุนการศึกษา ทุน กยศ. วินัยนิสิต

   แบบฟอร์มสำหรับนิสิต

  • วารสารการพยาบาลและสุขภาพ

   ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

   บทความ ข่าวกิจกรรม

   แบบฟอร์มต่างๆ

  • ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

   วิสัยทัศน์, พันธกิจ, วัตถุประสงค์

   คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

   บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

   กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

  • รายงานการประชุม

   รายงานการประชุมคณะกรรมการ

   วาระการประชุม เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

   เรื่องเพื่อพิจารณา วาระพิเศษ

   สรุปผลการประชุม

  • Download ใบประกาศ

   ดาวน์โหลดใบประกาศ

   ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร

   ดาวน์โหลดหลักฐานการอบรม

  • ข่าวประจำสัปดาห์

   ข่าวงานบริการการศึกษา

   ข่าวงานนโยบายและแผน

   สาระน่ารู้ทั่วไป


  • การจัดการความรู้ KM

   การจัดการความรู้ KM

   ผลสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


  • การบริหารความเสี่ยง

   แบบรายงานความเสี่ยง

   แบบติดตามความเสี่ยง

   รูปเล่มรายงาน