โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13รายการเอกสารที่ต้องนำส่งในขั้นตอนการสมัครขอทุน ได้แก่


1. ใบสมัคร

2. ใบรายงานผลการศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

7. รูปถ่ายขาวดำหรือรูปสี หน้าตรง แต่งกายชุดนักเรียน จะต้องถ่ายในครั้งเดียวกัน ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
และให้ปฏิบัติดังนี้
- เขียนชื่อและนามสกุลด้านหลังรูป
- ติดใบสมัครมุมบนด้านขวา 1 รูป ส่วนรูปถ่ายที่เหลืออีก 2 รูปให้ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร

8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ>> ใบสมัคร <<

>> ประกาศรับสมัคร <<

>> หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ <<

>> แผ่นพับ << (1) (2)

>> โปสเตอร์ <<